bediüzzaman said nursi

De hoogaanzienlijke dienaren van de religie die volgens de bekendmaking van bepaalde Âhadith aan het begin van elke eeuw zullen verschijnen, zijn niet reformistisch maar volgzaam. Dat wil zeggen dat zij niet uit zichzelf iets nieuws fabriceren en nieuwe grondbeginselen presenteren. Via de weg waarop zij de Islamitische basisprincipes, de geloofsfundamenten en de Mohammedaanse Soenna tot in de details strikt navolgen, herstellen en bestendigen zij de religie, onthullen zij de waarheden en de kernpunten van de religie, verhinderen en verwerpen zij de vervalsingen die mensen in de religie willen mengen, verdrijven en beëindigen zij het onrecht waaraan de religie wordt blootgesteld, stabiliseren zij de Wetten des Heren, en onthullen en openbaren zij de eerbiedwaardigheid en de verhevenheid van Goddelijke Standpunten. Zonder een verandering aan de basismethodiek aan te brengen of de kerngedachten aan te tasten, hanteren zij nieuwe beschrijvingsmethodes, nieuwe redeneringen conform de heersende denkwijze, en nieuwe uiteenzettingen en detailleringen wanneer zij hun taak vervullen.

Deze functionarissen des Heren bewaarheiden met hun daden en handelingen hun functie. Zij geven een reflectie van hun geloofsovertuiging en hun oprechtheid in hun eigen persoon weer. Hun geloofsniveau maken zij met hun daden zichtbaar. Zij laten zien dat zij de volwaardige vertegenwoordigers van het Mohammedaanse karakter, en de ware belichaming van de Ahmedaanse ethiek en de profetische zedenleer zijn. Kortom, in het kader van daden en zeden, gezien de betrachting van en de devotie aan de profetische Soenna, dienen zij voor de Mohammedaanse oemma als voorbeeldige en navolgenswaardige modelmoslims.

Tafsirs van ALLAH’s Boek, uitleg van Islamitische grondbeginselen en uiteenzettingen die zij conform de heersende denkwijze en het eigentijdse kennisniveau samenstellen, zijn geen voortbrengselen van hun ego en hun genie; deze zijn niet uit hun eigen intellect en bevattingsvermogen voortgekomen. Deze werken zijn geestelijke ingevingen en inspiraties die regelrecht aan de bron der openbaringen alias de onberispelijke profeet zijn ontsproten. Djeldjeloetiyeh, Mesnawî esh’Sharîf, Futuhatoe-l’Ghaiyb en soortgelijke werken vallen allemaal onder deze soort. Ten aanzien van deze heilige werken zijn die hoogwaardige individuen slechts vertolkers. Deze heilige individuen hebben echter wel een aandeel in de ordening en de verwoording bij die waardevolle werken. Met andere woorden, deze heilige individuen zijn de manifestanten, de spiegels en de reflecties van de betekenissen binnen die werken.

Wat de Risale-i Nur en Zijn vertolker betreft: 

In dit waardevolle werk schuilt een verheven zegenrijkheid en een grenzeloze voortreffelijkheid die nooit eerder in een dergelijke mate zijn geconstateerd. En het is gebleken dat dit werk de zegeningen van het Goddelijke Licht, de Zon van leiding en de Schittering van gelukzaligheid alias de Heilige Qur’an als geen enkel ander werk heeft geërfd. Aldus is het niet meer dan evident dat de essentie van dit werk uit het Pure Licht van de Qur’an bestaat, dat dit werk meer zegeningen uit de Mohammedaanse Lichten dan de werken van heiligen draagt, dat het aandeel, de betrokkenheid en de heilige inbreng van de onberispelijke profeet bij dit werk meer dan bij de werken van heiligen voorkomen, en dat de begiftigde en de vertolker van dit werk een spirituele persoonlijkheid bezit met gaven en volmaaktheden die naar dezelfde verhouding verheven en onvergelijkelijk zijn; dit is een waarheid die zo helder is als de zon.

Waarlijk, om omstandigheden te beteren was dat uitzonderlijke individu al in zijn kinderjaren zonder enige vooropleiding in drie maanden studietijd als erfgenaam van primaire, moderne, spirituele en materiële wetenschappen, evenals wetenschappen omtrent kosmische geheimen en Goddelijke Wijsheden aangesteld. Nooit eerder is iemand met een dusdanig alzijdige gave gezegend. Een dergelijk wonder van kennis is niet eerder verschenen. Er kan absoluut niet aan getwijfeld worden dat de vertolker van de Risale-i Nur in deze hoedanigheid van top tot teen is uitgerust met een voorbeeldige kuisheid, een formidabele heldhaftigheid en een volmaakte zelfgenoegzaamheid die aan zijn buitengewoon sterke karakter zijn ontsproten. Dit maakt hem op zichzelf een scheppingswonder, een belichaming van Gratie en een pure Godsgeschenk.

Dat fenomeen had nog voor zijn pubertijd als ongeëvenaarde geleerde de hele wetenschapswereld uitgedaagd. Alle geleerden die een discussie met hem aangingen, had hij een nederlaag toegebracht en tot zwijgen gebracht. Waar hij zich ook bevond, elke vraag die aan hem gesteld werd, had hij zonder aarzeling met een absolute doeltreffendheid afdoend beantwoord. Vanaf zijn veertiende jaar had hij de functie van leermeester bekleed, en onophoudelijk zegeningen van kennis en lichten van wijsheid verspreid. De subtiliteit en diepgang in zijn beschrijvingen, de verhevenheid en kracht in zijn verwoordingen, de diepe vooruitziendheid, de visie en de lumineuze wijsheid in zijn uiteenzettingen hebben de geleerden versteld doen staan en ze aangedreven om hem terecht de ontzaglijke titel: “Bediüzzaman” (het wonder des tijds) te schenken.

Een dergelijk individu dat zich met zijn verheven vaardigheden en zijn gezegende kennis op een volwaardige wijze aan het verspreiden en authenticeren van de Mohammedaanse religie heeft gewijd, geniet uiteraard de allerhoogste aandacht, de meest verheven toezicht en de bijstand van de meester der profeten. En hij is zonder twijfel bezitter van edele eigenschappen die op bevel en commando van de heiligste profeet voortgaat, op basis van zijn regelingen handelt, en als erfgenaam en reflectant van zijn lichten en waarheden dienst verricht.

De Mohammedaanse Lichten, de Ahmedaanse leerstellingen en de zegeningen uit Goddelijke Radiaties die hij op de stralendste wijze laat schitteren, de aritmetische aanduidingen uit de Qur’an en de Âhadith die naar hem leiden, de profetische aanspreking in de vorm van aritmetische kennisgevingen in Ontzaglijke Aya’s die op hem is gericht, zijn bewijzen die er geen twijfel over laten bestaan dat die persoon in het kader van het geloof een glanzende spiegel van profeetschap, een ultieme vrucht van lichternis uit de boom van profeetschap en de laatste waarheidspreker via de taal van profeetschap is; gezien zijn geloofsdienst is hij de allerlaatste gelukzalige drager van de Goddelijke Lichternis.

Namens de Nur-studenten die in de derde Yûsufische medresse slechts een enkele les van El’Hoedjetoe-z’Zehrâ en Zoehratoe-n’Noer hebben meegekregen:

Ahmed Feyzi, Ahmed Nazif, Salahaddin, Zübeyr, Ceylan, Sungur, Tabancalı

Ondanks dat ze mij honderdmaal meer aandeel geven dan dat ik verdien, durf ik de dragers van deze namen niet te krenken. Ik zwijg en aanvaard die achting namens de spirituele persoonlijkheid van de Risale-i Nur-studenten.

Said Nursî

***

×

Winkelmand

Geloofswaarheden

In dit boek worden verscheidene geloofskwesties behandeld. Waarheden achter bepaalde Islamitische geloofsfundamenten worden verhelderd, waaronder de wijsheid achter de dagelijkse vijf tijdstippen van de geboden gebeden en de wijsheid achter de schepping van de duivel. Dit boek zal voor de lezer vele controversiële punten ontwarren.

“Ik zeg dit niet om bescheiden over te komen, maar om een waarheid mee te delen: de waarheden en hoogwaardigheden in “De Woorden” behoren niet mij maar de Qur’an toe; ze zijn aan de Qur’an ontvloeit. Bovendien is “Het Tiende Woord” samengesteld uit een aantal extracten van honderden Qur’anische Aya’s. Voor alle overige traktaten geldt hetzelfde.

Aangezien ik hier bewust van ben, en aangezien ik vergankelijk ben en vroeg of laat deze wereld ga verlaten, behoort een werk dat voort zal blijven bestaan uiteraard niet aan mij gebonden te worden. En aangezien het een gewoonte van dwaalgeesten en overtreders is om een werk wat hen niet aanstaat te ontwaarden door de eigenaar van dat werk in een kwaad daglicht te stellen, behoren de traktaten die gebonden zijn aan de Qur’anische sterrenhemel uiteraard niet gebonden te worden aan een zwakke en bederfelijke pilaar als ik waarop veel tegenspraak en kritiek kan worden afgevuurd.

En aangezien het een menselijke gewoonte is om de bijzonderheden van een werk toe te kennen aan de talenten van de auteur – omdat hij als de voortbrenger en bron van dat werk wordt geacht – bega ik ten aanzien van de waarheid een groot onrecht als ik als niets bezittende man die verheven waarheden en die onschatbare juwelen – waarvan ik geen duizendste kan opeisen – aan mezelf ga toeschrijven. Aldus ben ik verplicht om mee te delen dat de traktaten niet mijn eigendom zijn, maar als het eigendom van de Qur’an de bijzonderheden van Qur’anische extracten dragen.

Waarlijk, de bijzonderheden van trossen met zoete druiven behoren niet in hun droge tak te worden gezocht. Voorwaar, ik ben te vergelijken met een dergelijke droge tak.”

Bediüzzaman Said Nursi over de Risale-i Nur

"Ik zeg dit niet om bescheiden over te komen, maar om een waarheid mee te delen: de waarheden en hoogwaardigheden in “De Woorden” behoren niet mij maar de Qur’an toe; ze zijn aan de Qur’an ontvloeit. Bovendien is “Het Tiende Woord” samengesteld uit een aantal extracten van honderden Qur’anische Aya’s. Voor alle overige traktaten geldt hetzelfde.

Aangezien ik hier bewust van ben, en aangezien ik vergankelijk ben en vroeg of laat deze wereld ga verlaten, behoort een werk dat voort zal blijven bestaan uiteraard niet aan mij gebonden te worden. En aangezien het een gewoonte van dwaalgeesten en overtreders is om een werk wat hen niet aanstaat te ontwaarden door de eigenaar van dat werk in een kwaad daglicht te stellen, behoren de traktaten die gebonden zijn aan de Qur’anische sterrenhemel uiteraard niet gebonden te worden aan een zwakke en bederfelijke pilaar als ik waarop veel tegenspraak en kritiek kan worden afgevuurd.

En aangezien het een menselijke gewoonte is om de bijzonderheden van een werk toe te kennen aan de talenten van de auteur – omdat hij als de voortbrenger en bron van dat werk wordt geacht – bega ik ten aanzien van de waarheid een groot onrecht als ik als niets bezittende man die verheven waarheden en die onschatbare juwelen – waarvan ik geen duizendste kan opeisen – aan mezelf ga toeschrijven. Aldus ben ik verplicht om mee te delen dat de traktaten niet mijn eigendom zijn, maar als het eigendom van de Qur’an de bijzonderheden van Qur’anische extracten dragen.

Waarlijk, de bijzonderheden van trossen met zoete druiven behoren niet in hun droge tak te worden gezocht. Voorwaar, ik ben te vergelijken met een dergelijke droge tak."

De Mirakelen van Ahmed

In dit boek worden er in eerste instantie de wijsheden achter de mirakelen van de profeet Mohammed verklaard. Daarna worden de verschillende varianten van zijn mirakelen beschreven. Vervolgens worden er van elke variant een aantal voorbeelden genoemd die volgens de authentiekste overleveringen absoluut hebben plaatsgevonden. Bovendien beschrijft dit boek de geestelijke persoonlijkheid van Mohammed. Iemand die dit boek begrijpend uitleest, zal niet meer in staat zijn om het profeetschap van Mohammed te verloochenen.

Afwegingen van Geloof & Ongeloof

In dit boek wordt het verschil tussen de waarnemingen en vruchten van een gelovige visie en een ongelovige visie behandeld. Zodoende wordt de lezer in staat gesteld om af te wegen welke weg beter voor hem is. De logische, rationele en feitelijke bevindingen in dit boek maken duidelijk dat de ene visie op aarde al helse folteringen veroorzaakt, terwijl de andere visie op aarde al paradijselijke geneugten oplevert. Een objectieve lezer zal ervaren dat dit boek zal bijdragen aan het scherpstellen van zijn levensbeschouwing.

Het Traktaat over de Natuur

Terwijl tegenwoordig vaak de natuur wordt aangekaart om het onbestaan van een God aan te tonen, wordt er in dit boek vanuit velerlei verscheidene natuurwetenschappelijke gezichtspunten aangetoond dat het onbestaan van een Opperwezen juist onmogelijk is. Iemand die dit boek begrijpend leest, kan in geen enkel rationeel opzicht het bestaan en de eenheid van een God verloochenen.

Het Traktaat over de Ramadan, Bezuiniging & Dankbetuiging

In dit boek worden meerdere wijsheden achter de vasten gedurende de maand Ramadan, evenals wijsheden achter bezuiniging en dankbetuiging behandeld. De bezinnende lezer zal aan de hand van dit boek de band tussen vasten, bezuinigen en dank betuigen ontwaren.

Geloofswaarheden

In dit boek worden verscheidene geloofskwesties behandeld. Waarheden achter bepaalde Islamitische geloofsfundamenten worden verhelderd, waaronder de wijsheid achter de dagelijkse vijf tijdstippen van de geboden gebeden en de wijsheid achter de schepping van de duivel. Dit boek zal voor de lezer vele controversiële punten ontwarren.